Általános Szerződési Feltételek

A Vascular Diagnostics Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3. em. 1.  cégjegyzékszám: 01-09-931151; adószám:11711096243; telefonszám: +36 1 799 4400; e-mail cím: office@vasular.hu)

a továbbiakban Szolgáltató az általa vagy megbízottjai által végzett egészségügyi szolgáltatások (laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat) nyújtása, illetve egészségügyi termékek értékesítése kapcsán az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: Ászf) állapítja meg:

 1. Értelmező rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az Ászf alkalmazása és a szolgáltatások nyújtása során a következő kifejezések, az alábbi tartalommal bírnak:

Webáruház: A Szolgáltató www.vdiagnostics.hu (a továbbiakban: Honlap) oldalon található internetes áruháza.

Intézmény: a Szolgáltató által végzett egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és egészségügyi termékek értékesítésének helyszíne:

1083 Budapest Füvészkert utca 3.

3300 Eger Vallon utca 62.

4031 Debrecen Maros köz 1.

9400 Sopron Várkerület utca 77.

Egészségügyi szolgáltatás: minden olyan laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat, amely a Szolgáltató honlapján, egészségügyi vizsgálati helyiségeiben, az Intézményben vagy egyéb helyen feltüntetésre került.

Egészségügyi termék: minden olyan áru vagy áruk többsége, amely a Szolgáltató honlapján, egészségügyi vizsgálati helyiségeiben, az Intézményben vagy egyéb helyen feltüntetésre került.

Ügyfél: a Szolgáltató Egészségügyi szolgáltatásait vagy Egészségügyi termékeit – személyesen vagy az arra jogosult képviselője útján – a Webáruházon keresztül vagy pedig személyesen az Intézményben igénybe vevő vagy abban részesülő személy. Képviselő útján igénybe vett szolgáltatás esetén mind a képviselő, mind pedig a képviselt személy ügyfélnek minősül.

 1. Az Ászf hatálya
 1. Jelen Ászf rendelkezéseit a Szolgáltatónak a Webáruházon keresztül vagy személyesen megrendelt Egészségügyi szolgáltatásaival vagy Egészségügyi termékeivel kapcsolatos szerződések esetén kell alkalmazni. A jelen Ászf rendelkezései vonatkoznak az Egészségügyi szolgáltatások vagy Egészségügyi termékek Ügyfél részére történő teljesítésére.
 2. Jelen Ászf rendelkezései alkalmazandóak az Ügyfél egyedi megrendelésében foglaltakra is, amennyiben az egyedi megrendelésben ettől eltérően nem állapodtak meg a felek.
 3. Az Ügyfélnek a Szolgáltatótól eltérő szerződési feltételei nem válnak a szerződés vagy az egyedi megrendelés részévé, kivéve, ha ahhoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulását adta.
 4. A Felek között korábban kialakított szokás, gyakorlat, megállapodás és az egészségügyi üzletágban széles körben ismert gyakorlat nem válik a szerződés vagy az egyedi megrendelés tartalmává. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Ászf vastagon szedett pontjait áttanulmányozta és azokat kifejezetten elfogadja.
 5. Jelen Ászf annak keltétől a visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. Szolgáltató a jelen Ászf-et bármikor módosíthatja egyoldalúan, azonban a módosításról az Ügyfelet az Ászf honlapján való közzétételével annak hatályba lépését 3 (három) nappal megelőzően értesíti. Szolgáltató az Ászf-et az Ügyfelek rendelkezésére álló helyiségeiben is elérhetővé teszi, a módosítás hatályba lépése előtt 3 (három) nappal.

III.        Általános tudnivalók

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, illetve az Egészségügyi termék értékesítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, a vonatkozó hatósági engedélyekkel (engedély száma: BP-06/NEO/9085-03/2021 M3 ellátási szintű mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 5003 szakmakód, 5805-7/2022/EÜIG II. ellátási szintű molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika, 15858-21/2022/EÜIG II. ellátási szintű molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika), illetve az előírásoknak megfelelő általános szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik és az Egészségügyi szolgáltatást és az Egészségügyi terméket ennek megfelelően nyújtja az Ügyfelek részére.
 2. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza, amely jogszabály alapján Szolgáltató jelen Ászf-et mind a Webáruházban, mind pedig az Intézményben hozzáférhetővé teszi az Ügyfelek számára.
 3. A Felek között a szolgáltatás megrendelésével, illetve az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.
 4. A szerződés nyelve magyar.
 5. A szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton vagy egyedi, személyesen írásbeli módon történő megkötésével jön létre.
 6. Felek a szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az Ászf rendelkezései, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására. Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelni, jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. Felek kötelesek a jogszabályokban és a jelen Ászf-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, valamint kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.
 7. Felek a szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
 8. Szolgáltató az Egészségügyi szolgáltatásokat teljesítési segédek és közreműködők segítségével nyújtja, így orvosok, laboratóriumi asszisztensek és egyéb alvállalkozók közreműködésével.
 9. Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódexnek.
 10. A Honlap és a Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. A Holnap tartalmának, illetve egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, kinyomtatása kizárólag magáncélú használat esetén vagy pedig a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
 11. A jelen Ászf-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap és a Webáruház használata, illetve az Ászf egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek, logónak vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Ezen szellemi alkotások Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül – a magáncélú használaton kívül – semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 1. Szerződés létrejötte – Webáruházon keresztül
 1. A Webáruházban megrendelt, illetve megvásárolt Egészségügyi szolgáltatás vagy Egészségügyi termék tekintetében Szolgáltató köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazolással a Felek között az elektronikus szerződés létrejön. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül a szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés vagy vásárlás és azok visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 2. Az elektronikusan létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét az Ügyfél által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint őriz meg. Az Ügyfél által megadott adatok, az Egészségügyi szolgáltatásra vagy Egészségügyi termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a banki visszaigazolások, az Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vagy az Egészségügyi termék megvásárlása során aláírt nyilatkozatok, illetve a jelen Ászf együttesen alkotják az írásbeli szerződést.
 3. Amennyiben az egyedi szerződés létrejöttéhez harmadik személy hozzájárulása szükséges, úgy ezen hozzájárulás beszerzése Ügyfél felelőssége, aki ezt Szolgáltató felé köteles írásban közölni a fenti IV.1 pont szerinti visszaigazolás megérkezése előtt. Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a hozzájárulás hiányában az Egészségügyi szolgáltatást, illetve az Egészségügyi terméket az Ügyfél felé nem tudja szolgáltatni. Szolgáltató arra is felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a hozzájárulás szükségessége jelzésének elmaradásáért Szolgáltató nem vállal felelősséget, a felelősség kizárólag Ügyfelet terheli.
 4. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy Ügyfélnek lehetősége van technikai eszközök útján az adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására az Egészségügyi szolgáltatás megrendelése vagy az Egészségügyi termék megvásárlása előtt.
 1. Szerződés létrejötte – személyesen

Az Egészségügyi szolgáltatás nyújtására vagy Egészségügyi termék megvásárlására irányuló szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Ügyfél megjelenik az Intézményben és az egyedi szerződést aláírja.

 1. Szerződés teljesítése
 1. Az egyedi szerződésben foglaltak teljesítésének helye az Intézmény, illetve az egyes Egészségügyi szolgáltatások elvégzésére kijelölt hely.
 2. Szolgáltató jogosult és köteles az Egészségügyi terméket az egyedi szerződésben meghatározott minőségben és feltételekkel az Ügyfél részére szolgáltatni. Ügyfél köteles az Egészégügyi termék vételárát a Szolgáltató részére határidőben és hiánytalanul megfizetni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha az Egészségügyi termék a Honlapon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
 3. Az Egészségügyi termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használatára vonatkozó utasításokat a Webáruházban található Egészségügyi szolgáltatások és az Egészségügyi termék melletti leírásban lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait az Egészségügyi termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az Egészségügyi terméket használatba veszi – jelezze Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, és az pótlásra kerül. Amennyiben a Webáruházban található bármely Egészségügyi termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Szolgáltató ügyfélszolgálatához.
 4. Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a Webáruházon keresztül megrendelt Egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az Intézményben vagy az adott Egészségügyi szolgáltatás elvégzésére kijelölt helyen az adatkezeléshez kapcsolódóan hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és aláírása.
 5. Ügyfél jogosult az Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt arról részletes tájékoztatást kérni. Amennyiben Ügyfél nem él ezen jogával, úgy Szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az Egészségügyi szolgáltatás nyújtására.
 6. Ügyfél köteles a személyesen, az Intézményben vagy az Egészségügyi szolgáltatás nyújtására kijelölt egyéb helyiségben megrendelt és ott igénybevett Egészségügyi szolgáltatás esetén aláírásával igazolni az Ászf és az adatkezelési nyilatkozat elfogadását, illetve aláírni a Szolgáltató adatkezelésére és mintavételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot. A hozzájáruló nyilatkozat kizárólag írásban és megfelelő tájékoztatáson alapulva, önkéntesen, megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentesen írható alá Ügyfél által. A dokumentumok elfogadásának, illetve aláírásának megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult és köteles az Egészségügyi szolgáltatás nyújtását megtagadni, az egyedi szerződéstől elállni és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségei megtérítését kérni Ügyféltől.
 7. Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben Ügyfél megtagadja az Ászf és az adatkezelési nyilatkozat elfogadását, valamint a hozzájáruló nyilatkozat aláírását, úgy a Szolgáltató jogosult és köteles az Egészségügyi szolgáltatás nyújtását megtagadni és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségei megtérítését kérni Ügyféltől. Ezen dokumentumok elfogadásának, illetve aláírásának megtagadása esetén Szolgáltató jogosult az egyedi szerződéstől elállni.
 8. Szolgáltató jogosult és köteles az Egészségügyi szolgáltatást az Ászf-ben és az egyedi szerződésben meghatározott minőségben és feltételekkel az Ügyfél javára teljesíteni. Az Ügyfél köteles az Egészségügyi szolgáltatást a Szolgáltató részére határidőben és hiánytalanul megfizetni.
 9. Szolgáltató 18. évet be nem töltött személyek részére kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulása esetén jogosult Egészségügyi szolgáltatást nyújtani.
 10. Ügyfél köteles az Egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor arra alkalmas fizikai, higiéniás és mentális állapotban személyesen megjelenni, ennek hiányában Szolgáltató jogosult az Egészségügyi szolgálatás nyújtását megtagadni.
 11. Ügyfelet megilleti az önrendelkezési jog az Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során. Eszerint az Ügyfél szabadon dönt az Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele tekintetében, azonban a Szolgáltató által már részben vagy teljes mértékben elvégzett szolgáltatások vonatkozásában Ügyfél díjfizetési kötelezettsége fennáll.
 12. Ügyfél köteles tájékoztatási kötelezettségének legjobb tudása szerint eleget tenni, és tudomásul venni, hogy amennyiben az ellátása szempontjából lényeges információt szándékosan titkolt el vagy tévesen közölt és ebből kár keletkezik, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 13. Szolgáltató köteles a Webáruházban és az Intézményben az Egészségügyi szolgáltatás és az Egészségügyi termék tartalmát, bruttó ellenértékét, célját és hatását teljeskörűen ismertetni a Webáruház felületén és az Intézményben, amelyről Ügyfél köteles tájékozódni és a szükséges információkat megismerni. A Webáruházban és az Intézményben történő megrendeléssel és a vételár kifizetésével Ügyfél kijelenti, hogy az Egészségügyi szolgáltatással és az Egészségügyi termékkel kapcsolatos minden szükséges információt megkapott és megértett.
 14. Ügyfél köteles a VIII. pont szerint a Webáruházban előzetes foglalt időpont előtt 10 perccel a megjelölt helyszínen megjelenni, magát a személyazonosító okmányokkal és a Taj kártyájával igazolni és a visszaigazolást elektronikus vagy kinyomtatott formában magával hozni.
 15. Ügyfél köteles az Intézmény területén annak kifüggesztett házirendjét megismerni és betartani.
 16. Amennyiben a Webáruház felületén a Szolgáltató érdekkörén kívüli okból bármilyen rendszerhiba lépne fel vagy informatikai hiba folytán nem a megfelelő ellenérték kerül feltüntetésre, úgy Szolgáltató jogosult a Webáruházban megjelölt Egészségügy szolgáltatás és/vagy Egészségügyi termék téves áron történő teljesítését megtagadni. Szolgáltató felajánlhatja az Ügyfélnek az érintett szolgáltatás vagy termék megfelelő áron történő teljesítését, Ügyfél pedig – választása szerint – élhet az elállási jogával.
 17. Szolgáltató a Webáruházban található Egészségügyi szolgáltatások és Egészségügyi termék árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás kizárólag azt követően lép hatályba, hogy az új árak a Webáruházban feltüntetésre kerültek. A megrendelés visszaigazolását követően bekövetkező árváltozás a megrendelésben szereplő Egészségügyi szolgáltatás és/vagy Egészségügyi termék árát nem érinti.

VII.       Kellékszavatosság, termékszavatosság

 1. Az Egészségügyi szolgáltatás tekintetében, Szolgáltató hibás teljesítése alapján az Ügyfél kellékszavatossági igénnyel léphet fel, amely keretében – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott lehetőség teljesítése lehetetlen, vagy olyan többlet terhet jelentene Szolgáltató számára, amely aránytalan lenne a másik választható lehetőséggel összehasonlítva. Az aránytalanság megállapításakor az érintett szolgáltatás hibátlan teljesítésének értékét, a szerződésszegés súlyát és az okozott érdeksérelmet kell figyelembe venni. Emellett az ellenérték arányos leszállítását igényelheti, amennyiben technikailag lehetséges, úgy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, illetve a szerződéstől elállhat, amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.
 2. Az Egészségügyi termék tekintetében Ügyfél választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági jogával élhet. Termékszavatossági joga kapcsán Ügyfél a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az Egészségügyi termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig nem rendelkezik a gyártó használati utasításában szereplő tulajdonságokkal.
 3. A kellékszavatossági és termékszavatossági jogokkal kapcsolatos további szabályok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

VIII.      Webáruház használata, vizsgálat választás, időpontfoglalás

 1. Ügyfél a Honlapon a „Webshop” vagy „Vizsgálatok” menüpont alatt található listáról választhatja ki az Egészségügyi szolgáltatást vagy Egészségügyi terméket, akár kategóriák, akár ABC, akár csomagajánlatok szerint. Az Egészségügyi szolgáltatás vagy Egészségügyi termék kiválasztása után Ügyfél jogosult időpontot foglalni vagy pedig a választott szolgáltatást vagy terméket kosárba helyezni.
 2. Időpontfoglalás esetén Ügyfél először a helyszínt jogosult kiválasztani, majd a vizsgálat kiválasztására van lehetőség. Ügyfélnek lehetősége van a vizsgálat kiválasztását követően jelezni, amennyiben angol nyelvű leletre van szüksége. Ezt követően Ügyfél kiválasztja a számára megfelelő időpontot. Az időpontválasztást követően Ügyfél köteles a személyes adatait megadni (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím), amelyre az ezen a felületen elérhető adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása után van lehetősége. Ezt követően Ügyfél köteles a számlázáshoz szükséges adatokat megadni, amennyiben a megrendelését véglegesíteni kívánja. A számlázáshoz az alábbi adatok szükségesek: név, cím és cég esetén adószám. Ezt követően Ügyfélnek lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni, aktív klikkeléssel a megadott keretben. A hírlevélről való döntést követően a jelen Ászf elfogadása, illetve az adatkezelési tájékoztató megismerése történik aktív klikkeléssel a megadott keretben, amelyek szükségesek Ügyfél részéről annak érdekében, hogy a megrendelés leadása folytatódjon. Ezt követően a Webáruház felületén a megrendelés összegzésének elfogadását követően a foglalás elküldésre kerül.
 3. Kosárba helyezés esetén a vizsgálat vagy termék nevének betöltését követően Ügyfél jogosult megjelölni a választott mennyiséget. Ez alapján a Webáruházban megjelenik a kiválasztott vizsgálat vagy termék ára. Ezt követően az Ügyfél köteles a számlázáshoz szükséges adatokat megadni, amennyiben a megrendelését véglegesíteni kívánja. A számlázáshoz az alábbi adatok szükségesek: név, cím és cég esetén adószám. Ezt követően Ügyfélnek lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni, aktív klikkeléssel a megadott keretben. A hírlevélről való döntést követően a jelen Ászf elfogadása, történik aktív klikkeléssel a megadott keretben, amelyek szükségesek Ügyfél részéről annak érdekében, hogy a megrendelés leadása folytatódjon. Ezután az Ügyfélnek lehetősége van időpontot foglalni, amely során az időpontot és a helyszínt tudja kiválasztani, amelyet követően a megrendelés összegzésre kerül. Itt lehetősége van az Ügyfélnek megjegyzést tennie a megrendelése mellé. Ezt követően az Ügyfél bankkártyával tud fizetni, amely külső szolgáltató online felületén történik. A fizetés visszaigazolását követően a megrendelés véglegesedik, amelyről szolgáltató a megadott e-mail címre visszaigazolást küld az Ügyfél részére. A visszaigazolással a Felek között az egyedi elektronikus szerződés létrejön a megrendelés tárgya tekintetében.
 4. A Webáruházon keresztüli bankkártyás fizetés esetén átirányítás történik az Unicredit pénzügyi szolgáltató által üzemeltetett online felületre, ahol a bankkártyaadatok megadás történik, majd a fizetés és a bankkártyás fizetés visszaigazolása a Szolgáltató által. Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a fizetési rendszerében megadott adatok semmilyen módon nem jutnak Szolgáltató tudomására, Szolgáltató a Webáruháztól függetlenül üzemelteti az internetes oldalt. Az Unicredit fizetési felületén vagy a fizetés közben felmerülő hibák, visszaélések tekintetében Szolgáltató kizárja felelősségét.
 5. Szolgáltató a megrendelést akkor teljesíti, amennyiben az Ügyfél a teljesítéshez szükséges valamennyi adatok a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a Webáruházban megjelölt ellenértéket megfizette, amelynek visszaigazolása az Unicredit által megtörtént.
 6. A hibás adatok miatti teljesítés téves vagy hiányos volta miatti felelősség és az ebből eredő költség az Ügyfelet terheli, azért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 1. Az egyedi szerződés megszűnése

Szolgáltató az egyedi szerződés megszűnésének eseteit a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) összhangban szabályozza.

Az Egészségügyi szolgáltatás esetében az Ügyfél elállási vagy felmondási jogával élhet a megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított 14 napon belül, vagy az Egészségügyi szolgáltatás teljesítése megkezdésének időpontjáig, amelyik hamarabb bekövetkezik. Elállási jog kizárólag az Egészségügyi szolgáltatás megkezdését megelőzően gyakorolható, az Egészségügyi szolgáltatás bármely elemének megkezdését követően Ügyfél elállási jogát elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a felmondási jogával az Egészségügyi szolgáltatás megkezdését követően kíván élni, úgy Ügyfél köteles az Egészségügyi szolgáltatás díját Szolgáltató részére megfizetni.

Az Egészségügyi termék esetében az Ügyfél az Egészségügyi termék átvételétől számított 14 napon belül elállási jogával élhet, illetve a megrendelés visszaigazolásának időpontja és az Egészségügyi termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy az Egészségügyi termék természeténél fogva (egészségügyi okokból) az elállás joga kizárólag sértetlen csomagolású termék esetén gyakorolható az Ügyfél részéről. Egészségügyi termékre vonatkozó elállási jog gyakorlása esetén a sértetlen és bontatlan Egészségügyi termék visszaküldésének költsége Ügyfelet terheli.

Az Ügyfél írásban (postai vagy online) történő elállása estén elegendő, ha erre vonatkozó nyilatkozatát az elállási vagy felmondási határidőn belül elküldi Szolgáltató részére. Elállás vagy felmondás esetén Szolgáltató az Ügyfél által megfizetett vételárat az elállástól való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül fizeti vissza Ügyfél részére.

Az elállási jogával Ügyfél a Szolgáltató részére online vagy postai úton megküldött és az elállásra vonatkozó nyilatkozatával élhet. Ügyfél jogosult a Kormányrendelet 2. mellékletében (www.netjogtar.hu) található nyilatkozat-mintát használni, azonban lehetősége van szabadszavas, saját maga által írt, az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot is Szolgáltató részére eljuttatni.

 1. Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó leletközlés

Szolgáltató a vizsgálat eredményét az Ügyfél részére, az általa megadott e-mail címre küldi, jelszóval védett pdf formátumú dokumentumban.

A vizsgálat eredményének az Ügyfél által megadott elérhetőségre történő megküldésével a Felek között fennálló egyedi szerződés teljesítéssel megszűnik.

Szolgáltató a hibásan megadott e-mail címből adódó bármilyen típusú hátrány vagy kár kapcsán a felelősségét kizárja.

A lelet tartalmával kapcsolatos reklamáció benyújtására a lelet átvételétől számított 8 napon belül van Ügyfélnek lehetősége, annak indokai részletes leírásával.

Az Egészségügyi szolgáltatás teljesítésének határideje tekintetében Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerült okból bekövetkező késedelemért (pl. internet szolgáltatással kapcsolatos technikai hiba, mintavételi eszköz hiánya).

 1. Fizetési feltételek

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által végzett vizsgálat/termék ellenértékeként – érvényes árjegyzék alapján – díjat fizetni.

Szolgáltató írásban (kifüggesztett tájékoztatókban, honlapján) értesíti az Ügyfeleket arról, hogy az egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátásáért és egyéb szolgáltatásokért a Szolgáltatót, az aktuális díjtáblázatában, illetve az előkalkulációs lapban foglalt díjazás illet meg.

A 2007. évi CXXVII tv. 85 §. (1) bek. c) pontja alapján a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tárgyi ÁFAmentes.

A keletkezett számla a visszaigazoló e-mailben kerül kiküldésre az Ügyfél részére az általa megadott email címre. Amennyiben az Ügyfél papír alapú számla igényét jelzi, a laboratórium a számla kiállításáról gondoskodik.

XII.       Adatvédelem, titoktartás, kapcsolattartás

 1. Szolgáltató a Webáruházban, illetve a Honlapon található adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult az Ügyfél adatait kezelni. A Szolgáltató adatkezelésével, az igénybe vett adatfeldolgozókkal, az Ügyfél jogaival kapcsolatos rendelkezések az adatkezelési tájékoztatóban részletesen megismerhetőek. A Webáruházban megrendelés kizárólag az adatkezelési tájékoztató elolvasása és aktív klikkeléssel történő elfogadását követően véglegesíthető.
 2. Felek kötelesek minden olyan adatot, tényt, információt, amelyről az egyedi szerződéssel vagy annak létrejöttével kapcsolatosan szereztek tudomást, szigorúan bizalmasan kezelni, azokat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák nyilvánosságra és nem közlik harmadik személyekkel. Felek titoktartási kötelezettsége az egyedi szerződés megszűnése után is fennmarad.
 3. Felek a jelen Ászf-fel és a közöttük létrejött egyedi szerződéssel kapcsolatos értesítéseket, nyilatkozatokat joghatályosan kizárólag írásban (postán, után követéssel feladott küldemény útján vagy e-mailben) tehetnek. Felek a kapcsolattartójuk személyében vagy elérhetőségében bekövetkező változásokról kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet.
 4. Szolgáltató kapcsolattartója és elérhetősége:

Call center:

Telefon: +36 1 755 5133

E-mail: info@vascular.hu

XIII.      Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

Az Egészségügyi szolgáltatással és az Egészségügyi termékkel kapcsolatos panaszok vagy reklamációk kapcsán a Szolgáltató a XIII. pontban megjelölt ügyfélszolgálati munkatársa jár el. Panasz vagy reklamáció benyújtására kizárólag Ügyfél vagy Ügyfél írásbeli meghatalmazottja jogosult.

Az Ügyfél panaszát annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálásra kerül és annak eredményéről Ügyfelet Szolgáltató e-mailben értesíti az általa megadott elérhetőségeken.

Fogyasztói jogvita az Európai Unió online platformjáról is kezdeményezhető, amely elérhető a https://ec.europa.eu/consumers/odr weboldalról.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A fentiek mellett az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján Ügyfélnek lehetősége van a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz fordulni.

Betegjogi képviselő és elérhetősége:

Dr. Lengyel Ingrid

Telefon: +36 20 4899 609

Hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:30 óra között

Pénteken 8:00-14:00 között

E-mail cím: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu

A jelen Ászf, illetve az egyedi szerződés alapján vagy azzal kapcsolatosan a Felek között felmerülő bármilyen vita esetén a Felek arra törekszenek, hogy azt békés úton, peren kívül, közvetlen tárgyalás útján rendezzék.

 • Vis maior

Szolgáltató kizárja a felelősségét az olyan, az egyedi szerződés létrehozásakor előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső, külső okból bekövetkezett károkért, amelyek kapcsán az adott ok vagy körülmény bekövetkezésének megakadályozása, illetve az esetleges károk elhárítása Szolgáltatótól nem elvárható.   Ilyen okok lehetnek különösen: lázadás, háború, robbantásos merénylet, sztrájk, terrorcselekmény, elemi csapás, természeti katasztrófa, földrengés, tűzvész, járvány, árvíz, szélsőséges időjárási körülmények, súlyos üzemzavar, embargó, bojkott, stb.

Vis maior esemény bekövetkezése esetén Ügyfél – választása szerint – kérheti a teljesítést a vis maior esemény megszűnését követően vagy nem kéri a teljesítést a vis maior esemény megszűnését követően. Ez utóbbi esetben mindkét Fél viseli a maga kárát és az elállás szabályai szerint Felek törekednek az eredeti állapot helyreállítására.

Vis maior esemény bekövetkezéséről vagy annak lehetőségéről Felek kötelesek a másik Felet haladéktalanul értesíteni.

 1. Vegyes rendelkezések
 1. Jelen Ászf rendelkezései – különösen a betegjogok gyakorlása során – az Ügyfél, illetve az Ügyfél képviseletére jogosult személy (törvényes képviselő) tekintetében értelemszerűen alkalmazandók.
 2. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Webáruházban és a Honlapon megjelenő tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, kizárólag tájékoztató jellegűek. Orvosi tanácsadás tekintetében kérjük forduljon kezelőorvosához.
 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap vagy a Webáruház felületéről elérhető külső felek reklámjaiért, illetve a nem a Szolgáltató által működtetett más honlapok tartalmáért, illetve hasonlóan a Szolgáltató honlapjára mutató más vállalkozás által működtetett honlapok tartalmáért.
 4. Ügyfél feltétlen és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltatót megillető díjat nem, vagy csak részben fizetné meg, a Szolgáltató által a követelés érvényesítése érdekében megbízott ügyvéd egészségügyi dokumentációját teljeskörűen megismerhesse.
 5. Jelen Ászf bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit az érvénytelen rendelkezésre kell alkalmazni. Az adott rendelkezés érvénytelensége az Ászf és az egyedi szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.
 1. A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CILV. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a mindenkor hatályos magyar és EU-s jogszabályok rendelkezései irányadók.